Bij ons krijgt U nog echte Service!!!

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN van PC Outletshop, gevestigd aan het Boerhaaveplein 6, 1611 EP, te Bovenkarspel.
1. Algemeen
1.1. De navolgende voorwaarden zijn zowel van toepassing op elke offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst van PC Outletshop, waarbij, PC Outletshop goederen en/of diensten van welke aard ook aan en/of voor een opdrachtgever, hierna aan te duiden als CliŽnt, levert en/of verricht, tenzij tussen PC Outletshop en cliŽnt uitdrukkelijk schriftelijk anders zal worden overeengekomen.
1.2. Eventuele algemene voorwaarden van CliŽnt zijn uitsluitend op offertes en overeenkomsten van PC Outletshop van toepassing, voor zover deze niet van de onderhavige algemene voorwaarden afwijken, of voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door PC Outletshop zijn aanvaard. Ingeval van twijfel omtrent de vraag of zodanig afwijking aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van PC Outletshop.
1.3. De term "software" zoals in deze voorwaarden gebruikt, heeft betrekking op alle programmatuur vastgelegd op formulieren, magnetische banden en schijven en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of worden vastgelegd, die worden geleverd door PC Outletshop.
1.4. Onder de term "standaardsoftware" wordt verstaan bij PC Outletshop algemeen beschikbare en niet speciaal voor een CliŽnt of eindgebruiker ontwikkelde software.
Onder "maatsoftware" wordt verstaan specifiek voor een CliŽnt/Eindgebruiker of specifiek voor een branche ontwikkelde software.
1.5. Alle standaardsoftware zal door PC Outletshop geleverd worden met de door de producent/importeur al dan niet meegeleverde standaardgebruikersdocumentatie.
2. AANBIEDINGEN:
2.1. Alle aanbiedingen van PC Outletshop zijn vrijblijvend. Orders, overeenkomsten en afspraken van PC Outletshop zijn bindend indien deze door PC Outletshop d.m.v. een orderbevestiging aan CliŽnt zijn bevestigd.
2.2. Evenzo is een mondeling uitgebrachte aanbieding vrijblijvend.
2.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van PC Outletshop binden PC Outletshop niet dan nadat en voor zover zij door PC Outletshop schriftelijk zijn bevestigd.
3. PRIJZEN:
3.1. Als prijs voor software en goederen die door PC Outletshop worden geleverd, hierna te noemen "producten", geldt die prijs, welke staat vermeld in de offerte/orderbevestiging op het moment dat een opdracht door PC Outletshop wordt geaccepteerd, met uitzondering van onderstaande voorwaarden.
3.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen of belastingen van welke aard ook die van overheidswege aan PC Outletshop kunnen worden opgelegd, daaronder begrepen bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten.
3.3. De prijzen waarmee het gebruiksrecht voor de standaardsoftware wordt verkregen zijn tevens onderworpen aan de voorwaarden die gelden en worden gehanteerd door de producent/importeur van de betreffende software.
3.4. Indien de prijzen van de producten zijn gebaseerd op de koers van een buitenlandse valuta, behoudt PC Outletshop zich het recht voor om koerswijzigingen, die tijdens levertermijn optreden, door te berekenen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders van CliŽnt.
4. LEVERTIJD, LEVERING:
4.1. Onder levertijd wordt verstaan de tijd waarbinnen PC Outletshop de opdracht zal uitvoeren. De levertijd gaat in zodra PC Outletshop de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
Bij een order van† Ä 5.000,ó of hoger zal PC Outletshop tot levering overgaan indien CliŽnt het gehele bedrag vooruit heeft betaald (per telefonische overboeking) tenzij partijen in overleg anders overeenkomen.
4.2. De levertijd kan worden verlengd met de tijd dat CliŽnt te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag, alsmede met de tijd gedurende welke enige vertraging optreedt in de aflevering waarop PC Outletshop redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
4.3. De levertijd eindigt op het moment van aflevering op het door CliŽnt in de order aangegeven adres. Vanaf dat moment zijn de producten geheel voor risico van CliŽnt.
4.4. De door PC Outletshop genoemde levertijd geldt steeds bij benadering tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele overschrijding van een levertijd geeft CliŽnt niet het recht de opdracht te annuleren of de ontvangst of de betaling van producten te weigeren, noch verplicht dit tot enige schadevergoeding aan CliŽnt.
4.5. Ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van PC Outletshop onafhankelijke omstandigheid, is PC Outletshop gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beŽindigen, zonder dat CliŽnt daarna recht op schadevergoeding kan ontlenen.
5. BETALINGEN:
5.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling der faktuurbedragen steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na de faktuurdatum, hetzij ten kantore van PC Outletshop hetzij door overmaking op ťťn harer bankrekeningen.
5.2. Indien CliŽnt in gebreke blijft met enige betaling, is PC Outletshop gerechtigd over het verschuldigde, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente ad 1,5% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. (welke rentevoet door PC Outletshop kan worden verhoogd of verlaagd indien de rentestand op de kapitaal- en geldmarkt haar daartoe aanleiding geeft).
5.3. Tevens is CliŽnt in dat geval gehouden alle door PC Outletshop te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en het bewaren van haar rechten ingevolge met CliŽnt gesloten overeenkomst, te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het door CliŽnt alsdan verschuldigde bedrag, inclusief de in dit artikel genoemde verschuldigde rente.
5.4. PC Outletshop kan te alle tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan PC Outletshop de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
6. EIGENDOMSOVERGANG:
6.1 PC Outletshop behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de CliŽnt afgeleverde producten voor, totdat vorderingen op de CliŽnt, uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.
6.2. Zolang de eigendom der producten niet op de CliŽnt is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
6.3. De CliŽnt is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PC Outletshop te bewaren.
6.4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten is PC Outletshop gerechtigd om, indien CliŽnt met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, nog bij CliŽnt aanwezige producten terug te nemen.
6.5. Na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag verkrijgt de CliŽnt/gebruiker van standaardsoftware het gebruikersrecht over de software, conform de voorwaarden die zijn vermeld in de gebruikersverklaring die behoort bij de betreffende software.
6.6. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatierapporten, offertes etc.) die door PC Outletshop aan CliŽnt worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berust uitsluitend bij PC Outletshop en CliŽnt verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, ťťn en ander tenzij in een door PC Outletshop en CliŽnt ondertekend schriftelijk stuk anders is overeengekomen.
6.7. De standaardsoftware blijft eigendom van PC Outletshop of de producent. De standaardsoftware is beschermd krachtens aan PC Outletshop of de producent toekomende auteursrechten. CliŽnt respecteert deze rechten en zal noch direct, noch indirect enige inbreuk plegen.
6.8. Ook op door PC Outletshop ontwikkelde maatsoftware berusten voornoemde rechten volledig bij PC Outletshop en verkrijgt CliŽnt het gebruikersrecht, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. DOORVERKOOP:
7.1. Bij doorverkoop is CliŽnt slechts bevoegd de producten te verkopen in Nederland en niet daarbuiten, tenzij met schriftelijke toestemming van PC Outletshop. CliŽnt is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle volgende bedrijfsmatige verkopers evenmin buiten genoemd territoir zullen verkopen.
7.2. Bij doorverkoop is het CliŽnt voorts niet toegestaan om de verpakking van het product te veranderen zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van PC Outletshop, terwijl het evenmin is toegestaan om enig uiterlijk kenmerk van het product, zoals merkaanduidingen te wijzigen.
Tevens is CliŽnt verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen zoals PC Outletshop die verlangt. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame of promotiemateriaal, speciale aanbiedingen en dergelijke.
8. GEHEIMHOUDING:
8.1. CliŽnt is gehouden tot strikte geheimhouding betreffende alle gegevens die hem uit hoofde van zijn overeenkomst met PC Outletshop ter kennis komen.
8.2. Deze verplichting geldt onverminderd voor personeelsleden/medewerkers van CliŽnt. CliŽnt zal deze ter zake instrueren. CliŽnt is aansprakelijk voor wanprestatie van zijn personeelsleden/medewerkers.
9. RECLAMES/GARANTIES:
9.1. Reclames over eventueel verkeerde uitvoering van opdrachten of over ondeugdelijke levering, moeten direct na waarneming telefonisch worden gemeld en binnen 8 dagen nadien schriftelijk worden ingediend.
9.2. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere mogelijke aanspraak op PC Outletshop ter zake van het betrokken gebrek.
9.3. PC Outletshop verleent aan de eindafnemer/gebruiker van de standaardsoftware een garantie zoals die door de producent/importeur wordt verleend conform de aldan niet meegeleverde garantiebepalingen. Behoudens de garantiebepalingen als vermeld in de betreffende garantie verklaring wordt door PC Outletshop geen enkele garantie op uit hoofde van deze overeenkomst verstrekte producten verleend.
10. AANSPRAKELIJKHEID:
1O.1. PC Outletshop is noch jegens CliŽnt, noch jegens eindafnemer/gebruiker aansprakelijk voor directe of indirecte schade, of verlies van gegevens, welke worden veroorzaakt door producten van PC Outletshop danwel door schuld van personeel/medewerkers van PC Outletshop.
Evenmin is PC Outletshop aansprakelijk voor gevolgschade in de ruimste zin des woords.
1O.2. PC Outletshop is tevens niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan cliŽnt door een derde die een misdrijf pleegt in de zin van artikel 138a Wetboek van Strafrecht. (Computervredebreuk)
11. ONTWIKKELING VAN SOFTWARE:
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien PC Outletshop in opdracht van CliŽnt software ontwikkelt.
11.1.Partijen zullen schriftelijk specificeren welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. PC Outletshop zal de software ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door CliŽnt te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
11.2 Het bepaalde in art. 6.6 verkrijgt CliŽnt met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde software, het exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de software in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
WIJZIGINGEN EN MEERWERK:
11.3. CliŽnt aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beÔnvloed. PC Outletshop zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
11.4. Indien voor werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal PC Outletshop CliŽnt van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beÔnvloed.
OPLEVERING:
11.5.CliŽnt zal de te ontwikkelen software aan PC Outletshop conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de software ter beschikking van CliŽnt is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever.
GARANTIE:
11.6.Gedurende een periode van 12 maanden na aanvaarding zal PC Outletshop naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de software niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Op Occasions ( inruilapparatuur) verleent PC Outletshop een garantie van 3 maanden. Joyósticks vallen buiten elke garantie. PC Outletshop garandeert niet dat de software zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de software door anderen dan PC Outletshop is gewijzigd.
12. ONTBINDING:
PC Outletshop heeft het recht om zonder nadere sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de met CliŽnt gesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen indien CliŽnt zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met PC Outletshop gesloten overeenkomst niet, of niet behoorlijk nakomt, dan wel in strijd daarmee handelt, of wanneer CliŽnt surseance van betaling aanvraagt of indien hij in staat van faillissement geraakt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, een en ander onverminderd het recht van PC Outletshop om van CliŽnt vergoeding van schaden, kosten en interesses te vorderen en onverminderd haar rechten op grond van wanprestatie.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:
De overeenkomst tussen PC Outletshop en cliŽnten en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PC Outletshop en CliŽnt zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Hoorn
14. SLOTBEPALING:
Wijziging van een met CliŽnt gesloten overeenkomst is slechts mogelijk indien deze schriftelijk door PC Outletshop en CliŽnt is overeengekomen. PC Outletshop zal het recht hebben de naam van CliŽnt aan derden bekend te maken, doch uitsluitend in het kader van het door PC Outletshop verwerven van nieuwe opdrachtgevers.
PC Outletshop is gerechtigd bij de uitvoering van de door CliŽnt aan haar opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen.

Terug
Copyright © 2019 PC Outletshop. Powered by Wesito
Wesito